Obchodné podmienky a odstúpenie od zmluvy.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

1 | S t r a n a

Článok 1.

Všeobecné informácie o predávajúcom

Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou www.novepletivo.sk je:
Obchodné meno: UNITOOLS s.r.o.
Sídlo: M.R. Štefánika 683/195, 075 01 Trebišov
IČO: 47 555 670
Zapísaná v OR SR Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34463/V
Bankové spojenie: SK92 0200 0000 0035 9940 7555
E-mail:unitoolssro@gmail.com
Telefónne číslo: 0940 900 960

(ďalej len „predávajúci“).

Orgán výkonu dozoru:
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Sídlo: Vrátna 3, P.O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
Telefónne číslo: 055/729 07 05, 055/622 76 55

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

1. Tieto všeobecného obchodné podmienky upravujú:
- proces objednávky tovaru kupujúcim prostredníctvom e-shopu;
- podmienky predaja a kúpy tovaru prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
- podmienky objednania a zhotovenia diela;
- práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z kúpnej
zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru
prostredníctvom e-shopu predávajúceho;
- práva a povinnosti zmluvných strán, t.j. objednávateľa a zhotoviteľa vyplývajúce zo zmluvy o
dielo uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je montáž tovaru a demontáž
pôvodných objektov.
2. Predávajúci je spoločnosť UNITOOLS s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy
a zmluvy o dielo koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet
a ktorá prostredníctvom e-shopu predáva tovar a ponúka montáž tovaru a demontáž pôvodných
objektov.
3. Predávajúci je pri plnení zmluvy o dielo v postavení zhotoviteľa, pričom predmetom zmluvy je
montáž a demontáž pôvodných objektov.
4. Kupujúcim môže byť spotrebiteľ, prípadne subjekt, ktorý koná v rámci svojej podnikateľskej
činnosti. Kupujúci je na účely zmluvy o dielo v postavení objednávateľa.
5. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar alebo ktorá si objednáva montáž tovaru
a demontáž pôvodných objektov prostredníctvom internetového obchodu na doméne
www.novepletivo.sk a ktorej tento tovar neslúži na výkon podnikania.
6. E-shop je internetový obchod predávajúceho umiestneného na doméne www.novepletivo.sk.
7. Tovar je predmet kúpnej zmluvy ponúkaný e-shopom. Prevádzkovateľ predáva
prostredníctvom internetovej stránky www.novepletivo.sk ploty, pletivo, bránky, oplotenia, plotové
systémy, napríklad záhradné štvorhranné pletivo, uzlové lesnícke pletivo, plotové dielce, chovateľské
siete, plotové stĺpiky a vzpery v pozinkovanej alebo poplastovanej úprave, celý rad plotového
príslušenstva, ako sú napínacie, viazacie drôty a plotové napínaky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

2 | S t r a n a
8. Objednávka je prejav vôle kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu, prípadne zmluvu o dielo.
9. Cena je celková cena za predmet kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, vrátane DPH a ceny
dopravného.
10. Dopravným sa rozumejú náklady spojené s odoslaním a doručením tovaru kupujúcemu.
11. Skratkou VOP sa rozumejú všeobecné obchodné podmienky.
Článok 3.
Objednávka a uzavretie zmluvy

1. Právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ak je spotrebiteľom (fyzická
osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) sa
spravuje ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo
poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo
prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pri rešpektovaní
zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisoch a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
2. Právny vzťah založený zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom
sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a subsidiárne ustanoveniami
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
3. Kupujúci si objednáva tovar, montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov od
predávajúceho cez e-shop umiestnený pod doménou www. novepletivo.sk.
4. Popis tovaru, kód produktu, jeho základné vlastnosti, fotografia tovaru a cena s DPH bez
dopravného, jeho dostupnosť na sklade sú uvedené v e-shope pri tom ktorom tovare.
5. Nákup tovaru, montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov prostredníctvom e-shopu nie je
podmienený registráciou kupujúceho v e-shope. V prípade dobrovoľnej registrácie, je kupujúci
povinný vyplniť údaje, ktoré od neho e-shop vyžaduje. Po úspešnej registrácii bude kupujúcemu
aicky odoslaný potvrdzujúci e-mail, ktorý obsahuje url adresu s poučením o možnosti prihlásiť
sa na stránke prostredníctvom e-mailovej adresy a hesla.
6. Po úspešnej registrácii bude mať kupujúci prístup k svojmu kontu, prostredníctvom ktorého sa
bude pri nákupoch hlásiť v e-shope. Pri každom z ďalších nákupov sa kupujúci viac neregistruje,

postačuje, aby sa prostredníctvom svojich prihlasovacích údajov prihlásil k existujúcemu kontu v e-
shope.

7. Kupujúci objednáva tovar, montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov u predávajúceho
prostredníctvom e-shopu, osobne na predajni, prípadne telefonicky, a to podľa podmienok, ktoré sú
obsiahnuté v týchto všeobecných obchodných podmienkach.
8. Po potvrdení kolónky s názvom „Objednať“ je tovar aicky vložený do nákupného košíka
konkrétneho kupujúceho. Pri vytváraní objednávky je tento nákupný košík kedykoľvek prístupný
k nahliadnutiu kupujúcemu, a to aj po navrátení do ponukového listu. Kupujúci má možnosť výberu,
či objednávka tovaru zahŕňa aj montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov.
9. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu v hotovosti pri osobnom odbere, vopred prevodom na
bankový účet predávajúceho v tvare IBAN: SK92 0200 0000 0035 9940 7555, alebo je povinný uhradiť
kúpnu cenu pri dobierkovej platbe pri odovzdaní tovaru poštovým podnikom, alebo kuriérskou
službou.
10. Po potvrdení platby, prípadne po potvrdení objednávky v prípade doručovania formou
dobierky sa predávajúci zaväzuje tovar zabaliť a zabezpečiť jeho dodanie na miesto určené kupujúcim.
Ak je požadované miesto dodania odlišné od miesta bydliska, miesta podnikania, prípadne sídla
kupujúceho, kupujúci uvedie tieto skutočnosti v objednávke vyplnením príslušných kolóniek.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

3 | S t r a n a
11. Predávajúci sa zaväzuje vykonať dielo (montáž a demontáž pôvodných objektov) riadne a včas
v prípade objednávky s montážou a demontážou pôvodných objektov v mieste, ktoré je kupujúcim
určené ako miesto vykonania diela.
12. Vzťah medzi predávajúcim a kuriérskou spoločnosťou je založený zmluvou o preprave
a v rovine ochrany osobných údajov je tento právny vzťah upravený zmluvou o spracúvaní osobných
údajov v zmysle ust. § 34 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon
o ochrane osobných údajov“).
13. Dokončenie objednávky kupujúci realizuje zakliknutím na odkaz „Objednávka s povinnosťou
platby“. Pred uvedeným úkonom je kupujúci povinný oboznámiť sa s týmito všeobecnými
obchodnými podmienkami, a potvrdiť toto oboznámenie zakliknutím na odkaz „Potvrdzujem, že som

bol/a oboznámený/á so Všeobecnými obchodnými podmienkami e-shopu zverejnenými na web-
stránke www.novepletivo.sk.“

14. Potvrdením objednávky stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ kupujúci
potvrdzuje, že bol oboznámený s vlastnosťami tovaru a celkovej cene, ktorú je kupujúci povinný
uhradiť.
15. Predávajúci po potvrdení tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ zašle kupujúcemu
potvrdenie objednávky s informáciami o objednávke, znenie všeobecných obchodných podmienok
a reklamačný poriadok, ktorý tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.
16. Zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením potvrdenia
o prijatí objednávky, znenia všeobecných obchodných podmienok, reklamačného poriadku.
Predmetom zmluvy je dodanie tovaru, ktorého vlastnosti sú vymienené v ponukovom liste pri
každom tovare jednotlivo a vykonanie diela (montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov)
predávajúcim a záväzok kupujúceho zaplatiť cenu tam uvedenú a prevziať tovar od dopravnej
spoločnosti.

Článok 4.

Práva a povinnosti predávajúceho

1. Predávajúci je povinný:
a) dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v dohodnutom
množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho
uchovanie a ochranu;
b) vykonať dielo (montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov) riadne a včas;
c) zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR;
d) bezodkladne po uzavretí kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo, najneskôr však spolu s dodaním
tovaru poskytnúť kupujúcemu potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy a zmluvy o dielo na
trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu;
e) odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe
všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady predpísané platnými
právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, záručný list, dodací list, daňový doklad).
2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný
tovar.
3. Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo
nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými
podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom
nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky
alebo e-mailom a uhradená kúpna cena bude vrátená v lehote do 14 dní od storna objednávky na ním
určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

4 | S t r a n a

Článok 5.
Práva a povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci bol predávajúcim oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť
kúpnu cenu.
2. Kupujúci je povinný:
a) prevziať objednaný tovar;
b) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane
nákladov na doručenie tovaru;
c) nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho;
d) potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej
osoby.
3. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom
zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky a rovnako tak aj na vykonanie diela
(montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov) riadne a včas.
4. Kupujúci – spotrebiteľ, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je
spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že
predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu
neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho
riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) podľa zákona
391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Návrh môže spotrebiteľ
podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
5. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov
RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
6. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní
a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania
alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim,
vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne
riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka
sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať
úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
7. Kupujúci má právo odvolať, resp. stornovať odoslanú objednávku do momentu jej vybavenia,
t.j. odoslania na dodaciu adresu. Právo odvolať objednávku kupujúci nemá v prípade tovaru na
objednávku.

Článok 6.
Platobné a dodacie podmienky

1. Všetky ceny tovarov v objednávke aj v e-shope sú uvedené vrátane DPH bez ceny dopravy.
Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:
a) bankovým prevodom;
b) v hotovosti pri doručovaní tovaru formou dobierky;
c) v hotovosti pri osobnom odbere.
2. Cena dopravy je určená v závislosti od vzdialenosti jednotlivých územných oblastí, v ktorých
má byť tovar odovzdaný kupujúcemu a ceny objednávky. Cena dopravy je určená nasledovne:
a) Žilinský a Banskobystrický kraj- nad 300,- EUR doprava zadarmo. Do 299,99,- EUR nákupu je
cena dopravy 33,- EUR.;
b) Nitriansky, Trnavský, Trenčiansky, Bratislavský kraj- nad 300,- EUR doprava zadarmo. Do
299,99,- EUR nákupu je cena dopravy 33,- EUR.;

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

5 | S t r a n a
c) Prešovský a Košický kraj- nad 250,- EUR je doprava zadarmo. Do 249,99,- EUR je cena
dopravy 33,- EUR.
3. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť cenu za tovar vopred pred odoslaním objednávky predávajúcim,
a to najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia objednávky s povinnosťou platby.
4. Cena za vykonanie diela (montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov) je účtovaná
samostatne.
5. Cena je uhradená momentom pripísania plnej sumy na účet predávajúceho.
6. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar v lehote 7 kalendárnych dní od
potvrdenia objednávky, alebo potvrdenia platby.
7. Predávajúci sa zaväzuje vykonať dielo (montáž tovaru a demontáž tovaru) vždy v termíne,
ktorý je s kupujúcim dojednávaný ad hoc.
8. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu uvedenú ako dodacia adresa. Dodanie tovaru
bude uskutočnené prepravnou spoločnosťou.
Článok 7.

Poučenie spotrebiteľa o práve odstúpiť od zmluvy

1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
2. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy o dielo do 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy.
3. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi informácie o jeho práve odstúpiť od zmluvy,
podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň
poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy.
4. Ak predávajúci poskytol informácie podľa odseku 2. až dodatočne, najneskôr však do 12
mesiacov od začatia plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. , lehota na odstúpenie
od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačnú povinnosť.
5. Ak predávajúci neposkytol spotrebiteľovi informácie podľa odseku 2. ani v dodatočnej lehote
podľa odseku 3., lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 12 mesiacoch a 14 dňoch odo dňa začatia
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa odseku 1. .
6. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená
tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia
tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný;
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného
dielu alebo posledného kusu;
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného
tovaru.
7. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím
plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
8. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe
alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. Spotrebiteľ môže rovnako použiť formulár na
odstúpenie od zmluvy podľa prílohy, ktorá je zverejnená na webovom sídle predávajúceho alebo
priložená k zásielke, pokiaľ sa kúpa nerealizuje pri osobnom odbere.
9. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od
zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.
10. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy
považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ
vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim alebo na adresu, ktorej
zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku,
ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu, oznámenie o

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

6 | S t r a n a
odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu podľa
prvej vety.
11. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy
použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je
povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na
trvanlivom nosiči.
12. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca
so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady
alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy.
13. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.

Článok 8.

Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia
oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe
zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov
a poplatkov.
2. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký
použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo spotrebiteľa dohodnúť sa s
predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým spotrebiteľovi nebudú účtované žiadne
ďalšie poplatky.
3. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne
zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a
nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
4. Ak na základe zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho bol tovar
dodaný spotrebiteľovi domov v čase uzavretia zmluvy a vzhľadom na jeho povahu nie je možné tovar
odoslať späť predávajúcemu poštou, predávajúci je povinný zabezpečiť vyzdvihnutie tovaru na svoje
náklady v lehote podľa odseku 1. .
5. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť
spotrebiteľovi platby podľa odseku 1. pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ
nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne
osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
Článok 9.

Povinnosti spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy

1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť
alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To
neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej
osoby. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný
deň lehoty.
2. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo
osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude
znášať sám, alebo ak neposkytol spotrebiteľovi informáciu o tom, že ak spotrebiteľ odstúpi od
zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
3. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého
zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

7 | S t r a n a
funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil
informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy.
4. Uplatnenie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy nesmie mať pre spotrebiteľa za následok
vznik ďalších nákladov ani iných povinností pre spotrebiteľa.
5. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu spolu s dokladom o
kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré nevzniklo
bežným opotrebením počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ.
6. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať
spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.

Článok 10.
Spracúvanie osobných údajov

1. Právny vzťah medzi predávajúcim ako prevádzkovateľom a kupujúcim ako fyzickou osobou,
nepodnikateľom, ktorej osobné údaje sú spracúvané, je regulovaný zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
2. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na
právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje
kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail,
telefónny kontakt, fax. Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia subjektov zmluvných
vzťahov.
3. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na
právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. b) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce ide o údaje
nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie
opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Ide o osobné údaje
kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mail, telefónny kontakt, fax.
Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia zákazníkov zaregistrovaných na internetovej
stránke.
4. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na
právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného
súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom
rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt, fax. Účelom
spracúvania osobných údajov je evidencia na účely vykonávania priameho marketingu.
5. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na
právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného
súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim. Ide o osobné údaje kupujúceho v nasledovnom
rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, dodacia adresa, e-mail, telefónny kontakt, fax. Účelom
spracúvania osobných údajov je evidencia na účely zaslania potvrdzujúceho e-mailu o zaregistrovaní
na internetovej stránke.
6. Osobné údaje kupujúceho ako fyzickej osoby nepodnikateľa spracúva prevádzkovateľ na
právnom základe ust. § 13 ods. 1 písm. a) Zákona o ochrane osobných údajov, a síce udeleného
súhlasu so spracúvaním osobných údajov kupujúcim v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. f) Zákona
o ochrane osobných údajov, a to na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany
okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby
vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa. Ide o osobné údaje
kupujúceho v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko, trvalé bydlisko, e-mail, telefónny kontakt, fax.
Účelom spracúvania osobných údajov je evidencia dostupných dátových súborov na účely
zlepšovania služieb poskytovaných prevádzkovateľom.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY E-SHOPU
podľa ust. § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

8 | S t r a n a
7. Právnym základom spracúvania osobných údajov je rovnako zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník, zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane
spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo
zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Bližšie informácie týkajúce sa spracovateľských činností prevádzkovateľa sú upravené v
dokumente „Informácie o spracúvaní osobných údajov“, ktorý je zverejnený na internetovej stránke
prevádzkovateľa.

Článok 11.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.
Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto Všeobecných obchodných podmienkach je splnená
umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto Všeobecných obchodných podmienok je Reklamačný poriadok
zverejnený na internetovej stránke predávajúceho.
3. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa považuje doba od
doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) do dňa vrátenia tovaru predávajúcemu, resp.
odovzdaním tovaru kuriérskej službe za účelom jeho prepravy predávajúcemu.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná najmä vo forme
e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok, prípadne telefonicky.
5. Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými
ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane
spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových
priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj zákona č. 40/1964 Z. z.
Občiansky zákonník a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“)
upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim
a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak nie je
zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými
podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.
6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním
elektronickej objednávky kupujúcim.
7. Kupujúci zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné
obchodné podmienky prečítal, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
V Trebišove, dňa 21.02.2019

...............................................................
UNITOOLS s.r.o.,
štatutárny orgán Ján Potočník