Reklamácie

REKLAMAČNÝ PORIADOK

podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov

1 | S t r a n a
Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok, a predávajúci si vyhradzuje

právo ich kedykoľvek meniť, o čom kupujúceho vhodným spôsobom upovedomí.

Článok 1.

Všeobecné informácie o podnikateľovi

Obchodné meno: UNITOOLS s.r.o.
Sídlo: M.R. Štefánika 683/195, 075 01 Trebišov
Adresa prevádzky: M.R. Štefánika 683/195, 075 01 Trebišov
IČO: 47 555 670
Zapísaná v: OR SR Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34463/V

(ďalej len „podnikateľ“, resp. „predávajúci“).

Článok 2.

Úvodné ustanovenie a vymedzenie základných pojmov

1. Týmto dokumentom podnikateľ informuje spotrebiteľa o podmienkach a spôsobe reklamácie
vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv.
2. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku.
3. Výrobkom sa rozumie nová, použitá alebo upravená hnuteľná vec, ktorá bola vyrobená,
vyťažená alebo inak získaná, bez ohľadu na stupeň jej spracovania, a ktorá je určená na ponuku
spotrebiteľovi alebo pri ktorej možno predpokladať, že ju spotrebiteľ použije, ak sa táto vec dodáva za
odplatu alebo bezodplatne; výrobkom je aj hnuteľná vec, ktorá je súčasťou alebo príslušenstvom inej
hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, elektrina, plyn, voda alebo teplo určené pre spotrebiteľa.
4. Predávaná vec musí mať požadovanú, prípadne právnymi predpismi ustanovenú akosť,
množstvo, mieru alebo hmotnosť a musí byť bez vád, najmä musí zodpovedať záväzným technickým
normám.
5. Podnikateľ je povinný predávať výrobky v správnej hmotnosti, miere alebo v správnom
množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si správnosť týchto údajov.
6. Podnikateľ je povinný predávať výrobky v bežnej kvalite; ak kvalita nie je predpísaná, môže
predávajúci predávať výrobky v nižšej ako bežnej kvalite, len ak spotrebiteľa upozorní na všetky
rozdiely.
7. Neporušenosť obalu je kupujúci povinný skontrolovať už pri jeho preberaní od dopravcu.
Kupujúci svojím podpisom dopravcovi prehlasuje, že obal prevzal nepoškodený.
8. Podnikateľ ako zhotoviteľ je povinný vykonať montáž a demontáž pôvodných objektov bez
vád.
9. Ak objednávateľ žiada vykonať montáž diela a demontáž pôvodných objektov podľa jeho
pokynov, ktoré majú nedostatky, je podnikateľ povinný objednávateľa na túto nevhodnosť pokynov
upozorniť. Ak objednávateľ napriek upozorneniu podnikateľa trvá na objednávke, je podnikateľ
oprávnený od zmluvy odstúpiť.

Článok 3.
Prevencia

1. Spotrebiteľ pri výbere tovaru zohľadňuje druh výrobku tak, aby tieto skutočnosti zodpovedali
jeho potrebám.
2. Spotrebiteľ je povinný tovar skladovať podľa pokynov uvedených na jeho obale. Len tovar,
ktorý zohľadňuje uvedené, je spôsobilý naplniť jeho úžitkovú hodnotu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov

2 | S t r a n a
3. Počas doby užívania je spotrebiteľ povinný venovať pozornosť pravidlám užívania tohto
tovaru. Faktory, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú životnosť výrobku je potrebné zohľadniť s osobitným
zreteľom.
4. Záručnú dobu nie je možné zamieňať so životnosťou tovaru, t.j. dobou, počas ktorej pri
správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby, môže tovar vzhľadom k svojim
vlastnostiam, danému účelu a rozdielnosti v intenzite jeho používania, vydržať.

Článok 4.
Podmienky reklamácie

1. Podnikateľ zodpovedá za vady, ktorá má predaná vec pri prevzatí spotrebiteľom. Pri veciach
predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
2. Kupujúci je povinný oznámiť vady predávajúcemu bezodkladne po ich zistení.
3. Ak kupujúci je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), záručná doba pokiaľ ide o vady vyplývajúce
z kúpnej zmluvy je 24 mesiacov, a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa
a Občianskeho zákonníka a tohto reklamačného poriadku.
4. Ak objednávateľ je spotrebiteľom (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej
podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), záručná doba pokiaľ ide o vady vyplývajúce
zo zmluvy o dielo (montáž tovaru a demontáž pôvodných objektov) je 3 roky, a postupuje sa v zmysle
Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a tohto reklamačného poriadku. Záručná
doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela. Ak objednávateľ prevzal vec až po dni, do ktorého mal
povinnosť ju prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.
5. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.
6. Reklamáciu je možné uplatniť na adrese, ktorá je v Článku 1. Reklamačného poriadku označená
ako sídlo podnikateľa. Reklamovaný tovar je potrebné vhodne zabaliť, aby počas prepravy nedošlo
k poškodeniu tovaru a zaslať doporučene, prípadne ako poistenú zásielku. K tovaru je potrebné
pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a popis vady alebo je potrebné priložiť reklamačný formulár
spolu s dokladom o kúpe. Túto reklamáciu je potrebné zaslať písomne poštou, prípadne osobne (nie
formou e-mailu).
7. Predávajúci je povinný stanoviť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do
troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V prípade, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie
tovaru najneskôr do tridsiatich dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tridsaťdňovej lehoty
na vybavenie reklamácie, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná
suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
8. Predávajúci sa zaväzuje potvrdiť prijatie reklamácie kupujúcemu vo vhodnej forme. Za deň
uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu. Potvrdenie o prijatí reklamácie je
predávajúci povinný doručiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr spolu s dokladom
o vybavení reklamácie.

Článok 5.

Vylúčenie zodpovednosti za vady

1. Nárok zo zodpovednosti nie je možné uplatniť z dôvodu užívania nasledovným spôsobom:
- mechanické poškodenie kupujúcim;
- nesprávne zaobchádzanie s výrobkom, a to spôsobom iným ako bol uvedený v návode na
používanie;

REKLAMAČNÝ PORIADOK

podľa ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene
zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších

predpisov

3 | S t r a n a
- používanie tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými
a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru;
- používanie tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými
zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením
záručných podmienok.
2. Nárok zo zodpovednosti za vady rovnako nie je možné uplatniť v prípade vád vzniknutých pri
živelnej pohrome.
3. Rovnako nie je možné uplatniť nárok zo zodpovednosti za vady v prípade bežného opotrebenia
tovaru (alebo jeho časti), ktoré je spôsobené používaním tovaru.
Článok 6.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za odstrániteľné vady

1. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len
súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na
cenu tovaru alebo závažnosť vady.
2. Predávajúci môže namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec sa bezvadnú, ak to
kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Článok 7.

Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako
vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva
prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné
vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
2. Ak ide o neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Článok 8.

Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za odstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné
odstránenie vady. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu.

Článok 9.

Práva objednávateľa vyplývajúce zo zodpovednosti za neodstrániteľné vady

1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla podľa
objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo
mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre
väčší počet vád nemôže vec riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni
riadnemu užívaniu veci podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.
V Trebišove, dňa 21.02.2019

.............................................................
UNITOOLS s.r.o.,
štatutárny orgán Ján Potočník

 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. POUČENIE O PRÁVE SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

1.1 Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom momentom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

viaceré tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu.
1.2. Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy môže uplatniť písomne na adresu sídla predávajúceho – UNITOOLS s.r.o.,M.R.Štefánika 683/195, 07501, Trebišov alebo na e-mailovej adrese: info@novepletivo.sk Prípadne nás kontaktujte na telefónnom čísle 0940900960.

FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – odkaz na stiahnutie

1.3. Spotrebiteľ má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Vrátený tovar by nemal byť poškodený a mal by byť zaslaný predávajúcemu s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou, a pod., teda všetkým čo bolo predávajúcim aj pôvodne zaslané.

1.4. Za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo počas používania v lehote na odstúpenie, zodpovedá spotrebiteľ. Za zníženie hodnoty tovaru sa považujú okrem iného aj napríklad škrabance, vlásočnice a iné drobné poškodenia tovaru. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

1.5. Predávajúci v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia spotrebiteľa vráti spotrebiteľovi platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti spotrebiteľovi platbu podľa predchádzajúcej vety rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za tovar, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platbu skôr, ako mu je doručený tovar alebo ako mu spotrebiteľ preukáže, že mu zaslal tovar späť. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy , predmetom ktorej je dodanie tovaru , aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

1.6. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek zákazníka, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného zákazníka;
predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho.
1.7. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Kupujúci si vo vlastnom záujme vedie tak, aby bol výrobok pre prepravu zabalený do vhodného a dostatočne chrániaceho obalového materiálu, vyhovujúceho nárokom prepravy krehkého tovaru, s poistením. Vyplnený formulár odporúčame vytlačiť a priložiť do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou- doporučene alebo kuriérskou službou). Predávajúci odporúča tovar pri jeho zasielaní na reklamáciu poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. 

Adresa:

UNITOOLS s.r.o
M.R.Štefánia 683/195
Trebišov
07501