Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
/v zmysle ust. § 19 a ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov/

PREVÁDZOVATEĽ:
Obchodné meno: UNITOOLS s.r.o.
IČO: 47 555 670
Sídlo: M.R. Štefánika 683/195, 075 01 Trebišov
Štatutárny orgán: Ján Potočník, konateľ
Zapísaný v: OR SR Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 34463/V
Emailový kontakt: unitoolssro@gmail.com
Telefónny kontakt: 0940 900 960

1. Úvod

V zmysle ust. § 19 a ust. § 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je vyššie uvedený prevádzkovateľ povinný poskytnúť každej
fyzickej osobe, ktorej osobné údaje spracúva informácie bližšie špecifikované
v nasledujúcich častiach tejto informačnej povinnosti.
Informačná povinnosť je zverejnená na webovej stránke prevádzkovateľa a zároveň je
sprístupnená v listinnej forme vo verejne prístupných priestoroch prevádzkovateľa.
Zároveň Vám dávame na vedomie, že táto informačná povinnosť bude podľa potreby
aktualizovaná.

2. Vymedzenie základných pojmov

Zákon o ochrane osobných údajov – zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.
Prevádzkovateľom je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky
spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ
alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v osobitnom predpise
alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak takýto predpis alebo
táto zmluva ustanovuje účel a prostriedky spracúvania osobných údajov.
Sprostredkovateľom je každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou;
za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe
osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, v
súlade s pravidlami ochrany osobných údajov vzťahujúcimi sa na daný účel spracúvania
osobných údajov.
Treťou stranou je každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ
alebo inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo
sprostredkovateľa spracúva osobné údaje.

2 | Strana
Zástupcom je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom, miestom podnikania,
organizačnou zložkou, prevádzkarňou alebo trvalým pobytom v členskom štáte, ktorú
prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ písomne poveril podľa § 35 Zákona o ochrane
osobných údajov.
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na
základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno,
priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe
jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu,
fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú
identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Osobné údaje so všeobecným režimom ochrany sú údaje, ktorými možno priamo alebo
nepriamo identifikovať fyzické osoby na základe všeobecne použiteľného identifikátora, ako
napríklad meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, telefónne číslo a
emailová adresa.
Osobitné kategórie osobných údajov sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický
pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových
organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje
týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.
Genetickými údajmi sú osobné údaje týkajúce sa zdedených genetických
charakteristických znakov fyzickej osoby alebo nadobudnutých genetických
charakteristických znakov fyzickej osoby, ktoré poskytujú jedinečné informácie o fyziológii
alebo zdraví tejto fyzickej osoby a ktoré vyplývajú najmä z analýzy biologickej vzorky danej
fyzickej osoby.
Biometrickými údajmi sú osobné údaje, ktoré sú výsledkom osobitného technického
spracúvania osobných údajov týkajúcich sa fyzických charakteristických znakov fyzickej
osoby, fyziologických charakteristických znakov fyzickej osoby alebo behaviorálnych
charakteristických znakov fyzickej osoby a ktoré umožňujú jedinečnú identifikáciu alebo
potvrdzujú jedinečnú identifikáciu tejto fyzickej osoby, ako najmä vyobrazenie tváre alebo
daktyloskopické údaje.
Údajmi týkajúcimi sa zdravia sú osobné údaje týkajúce sa fyzického zdravia alebo
duševného zdravia fyzickej osoby vrátane údajov o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorými sa odhaľujú
informácie o jej zdravotnom stave.
Profilovaním je akákoľvek forma automatizovaného spracúvania osobných údajov
spočívajúceho v použití osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných znakov alebo
charakteristík týkajúcich sa fyzickej osoby, najmä na analýzu alebo predvídanie znakov
alebo charakteristík dotknutej osoby súvisiacich s jej výkonnosťou v práci, majetkovými
pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou
alebo pohybom.

3. Práva dotknutých osôb

Každá dotknutá osoba má v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vo vzťahu k prevádzkovateľovi nasledovné práva:

3 | Strana
Právo na prístup k osobným údajom - Dotknutá osoba má právo získať od
prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak to
tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:
a) účele spracúvania osobných údajov a právnom základe spracúvania osobných
údajov;
b) kategórii spracúvaných osobných údajov;
c) príjemcovi alebo kategórii príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje
poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii;
d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej
určenia;
e) práve žiadať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej
osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov alebo
práve namietať spracúvanie osobných údajov;
f) kontaktných údajoch Úradu na ochranu osobných údajov;
g) práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných
údajov;
h) zdroji osobných údajov, ak sú dostupné.
Pri všetkých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, uvedených v tejto informačnej
povinnosti, majú jednotlivé dotknuté osoby právo na prístup k svojim osobným údajom.
Právo na opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov - Dotknutá
osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne
osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má
dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Pri všetkých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, uvedených v tejto informačnej
povinnosti, majú jednotlivé dotknuté osoby právo na opravu nesprávnych a doplnenie
neúplných osobných údajov.
Právo na vymazanie osobných údajov - Dotknutá osoba má právo na to, aby
prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a
prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak:
a) spracúvanie osobných údajov je v rozpore so zásadami spracúvania osobných
údajov podľa § 52 až 55 Zákona o ochrane osobných údajov;
b) spracúvanie osobných údajov je v rozpore s § 56 Zákona o ochrane osobných
údajov;
c) výmaz osobných údajov je nevyhnutný na účel splnenia povinností podľa Zákona
o ochrane osobných údajov, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy,
ktorou je Slovenská republika viazaná.
Dotknutá osoba nebude mať právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich
spracúvanie potrebné:
- na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;
- na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej
zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná;
- na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
zverenej prevádzkovateľovi;
- z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia;
- na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického
výskumu;
- na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo
závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania;
- na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Dotknuté osoby nemajú právo na výmaz osobných údajov pokiaľ ide o nasledovné
spracovateľské činnosti uvedené v tejto informačnej povinnosti:
o Evidencia na účely odvodov do sociálnej poisťovne

4 | Strana
o Evidencia na účely odvodov do zdravotnej poisťovne
o Evidencia na účely zrážok zo mzdy
o Vedenie mzdovej agendy
o Evidencia na účely daňových priznaní
o  Evidencia na účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
o  Evidencia na účely požiarnej ochrany
o Spracovanie účtovných dokladov
o Evidencia oznamovateľov bezpečnostných incidentov
o Evidencia na účely rozhodovania valného zhromaždenia
o Evidencia na účely rozhodovania valného zhromaždenia o udelení súhlasu s prevodom
alebo prechodom obchodného podielu
o Evidencia na účely rozhodovania valného zhromaždenia o vymenovaní za konateľa
o Evidencia o reklamáciách a odstúpeniach od zmluvy
Prevádzkovateľ vykoná výmaz osobných údajov dotknutých osôb na základe žiadosti, a to
bez zbytočného odkladu po tom, čo vyhodnotí, že žiadosť dotknutej osoby je dôvodná.
Právo na obmedzenie spracúvania: dotknutá osoba má právo na obmedzenie spracúvania
osobných údajov pokiaľ:
- napadne správnosť osobných údajov námietkou, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
- spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných
údajov obmedzenie ich použitia;
- prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich
dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
- dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe
oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na
strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
Pokiaľ dotknutá osoba žiada o obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, prevádzkovateľ
nebude s dotknutými údajmi vykonávať žiadne spracovateľské operácie, okrem uchovávania,
bez súhlasu dotknutej osoby.
Ak je obmedzené spracúvanie osobných údajov prevádzkovateľ je povinný pred zrušením
obmedzenia spracúvania osobných údajov o tom dotknutú osobu informovať.
Pri všetkých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, uvedených v tejto informačnej
povinnosti, majú jednotlivé dotknuté osoby právo na obmedzenie spracúvania osobných
údajov.
Právo na prenosnosť osobných údajov: dotknutá osoba má právo na prenosnosť údajov,
čo znamená získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo
preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľnom a strojovo
čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu
dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou
automatizovaných prostriedkov.
Pri všetkých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, uvedených v tejto informačnej
povinnosti, majú jednotlivé dotknuté osoby právo na prenosnosť osobných údajov.
Právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov: dotknutá osoba má právo
kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej
konkrétnej situácie. Dotknutá osoba môže namietať spracúvanie jej osobných údajov na
základe:
- právneho titulu plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme alebo pri výkone
verejnej moci, alebo z právneho titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
- spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu,

5 | Strana
- spracovania na účely vedeckého či historického výskumu alebo na štatistické účely.
Prevádzkovateľ doručenú námietku v primeranom čase posúdi. Prevádzkovateľ nesmie ďalej
spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie
osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo
dôvody na uplatnenie právneho nároku.
Pri všetkých spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa, uvedených v tejto informačnej
povinnosti, majú jednotlivé dotknuté osoby právo namietať voči spracúvaniu osobných
údajov.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule.
Dotknutá osoba svoj súhlas odvolá kontaktovaním prevádzkovateľa so svojou požiadavkou
akýmkoľvek zvoleným spôsobom. Zákonnosť spracúvania osobných údajov na základe
udeleného súhlasu však nie je jeho odvolaním dotknutá.
Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou, vymazaním alebo obmedzením
spracúvania osobných údajov - Prevádzkovateľ je povinný písomne informovať dotknutú
osobu o zamietnutí práva na opravu, práva na vymazanie alebo obmedzenie spracúvania
osobných údajov a o dôvodoch zamietnutia.
Dotknutá osoba, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných
údajov, má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov
Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-
mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

6 | Strana

4. Spracovateľské činnosti

Účel spracúvania:

Evidencia uchádzačov o zamestnanie- pracovná zmluva

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

uchádzači o zamestnanie
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

3 roky
V.
Kategórie príjemcov

VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely odvodov do sociálnej poisťovne

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti

7 | Strana
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 461/2003 Z.z o sociálnom poistení;
o Zákon č.43/2004Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení;
o Zákon č. 650/2004 Z.z.o doplnkovom dôchodkovom sporení;
o Zákon č. 71/1976 Zb. o správnom poriadku (správny poriadok)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci; manželia alebo manželky zamestnancov; vyživované deti zamestnancov; rodičia vyživovaných detí zamestnancov;
blízke osoby zamestnancov
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov
V.
Kategórie príjemcov

príslušná sociálna poisťovňa; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely odvodov do zdravotnej poisťovne

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení;
o Zákon č. 95/2002Z.z. o poisťovníctve;
o Zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci; manželia alebo manželky zamestnancov; vyživované deti zamestnancov; rodičia vyživovaných detí zamestnancov;
blízke osoby zamestnancov
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov

8 | Strana
V.
Kategórie príjemcov

príslušná zdravotná poisťovňa; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely zrážok zo mzdy

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov:
o Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
o Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní;
o Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok);
o Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci prevádzkovateľa; manželia alebo manželky zamestnancov; vyživované deti zamestnancov; rodičia vyživovaných
detí zamestnancov; blízke osoby zamestnancov
III.
Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany; osobitná kategória osobných údajov
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov
V.
Kategórie príjemcov

príslušná odborová organizácia; príslušný súdny exekútor; príslušná banková inštitúcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Vedenie mzdovej agendy

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti

9 | Strana
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
o Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
o Zákon č. 431/2002Z.z. o účtovníctve
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci; manželia alebo manželky zamestnancov; vyživované deti zamestnancov; rodičia vyživovaných detí zamestnancov;
blízke osoby zamestnancov
III.
Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany; osobitná kategória osobných údajov
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

20 rokov
V.
Kategórie príjemcov

príslušný daňový úrad; Ministerstvo financií SR; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely daňových priznaní

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
o Zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
o Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci; manželia alebo manželky zamestnancov; vyživované deti zamestnancov; rodičia vyživovaných detí zamestnancov;
blízke osoby zamestnancov; zákazníci prevádzkovateľa
III.
Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany; osobitná kategória osobných údajov

10 | Strana
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov
V.
Kategórie príjemcov

príslušný daňový úrad; Ministerstvo financií SR; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov:
o Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
o Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
o Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia;
o Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci prevádzkovateľa; bezpečnostní technici
III.
Kategória osobných údajov

osobné údaje so všeobecným režimom ochrany; osobitná kategória osobných údajov
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov
V.
Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; príslušný inšpektorát práce; Národný inšpektorát práce; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

11 | Strana

Evidencia na účely požiarnej ochrany

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov:
o Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce;
o Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi;
o Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok);
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci prevádzkovateľa; technici požiarnej ochrany; špecialisti požiarnej ochrany; preventivári požiarnej ochrany
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov
V.
Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; príslušný inšpektorát práce; Národný inšpektorát práce; príslušný hasičský a záchranný zbor;
sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia telefónnych a e-mailových kontaktov

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)

12 | Strana
II.
Kategórie dotknutých osôb

subjekty zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom; tretie osoby - potenciálni zákazníci prevádzkovateľa
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky
V.
Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; Slovenská obchodná inšpekcia
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Spracovanie účtovných dokladov

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve;
o Zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov;
o  Zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

účastníci účtovného záznamu
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov
V.
Kategórie príjemcov

zamestnanci prevádzkovateľa; príslušný daňový úrad

13 | Strana
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia doručenej pošty

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej komunikácie s prevádzkovateľom; fyzické osoby, ktorých sa poštová komunikácia týka
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

3-10 rokov
V.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia prijatej pošty

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti

14 | Strana
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy
uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení
niektorých zákonov

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej komunikácie s prevádzkovateľom; fyzické osoby, ktorých sa poštová komunikácia týka
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

3-10 rokov
V.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia doručenej a prijatej pošty v elektronickej podobe

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti

15 | Strana
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o  Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách;
o Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o
zmene a doplnení niektorých zákonov

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods.1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej komunikácie s prevádzkovateľom; fyzické osoby, ktorých sa e-mailová komunikácia týka
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov
podľa registratúrneho plánu správcu e-mailovej komunikácie
V.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Správa elektronickej schránky cez internetový portál

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):

o  Zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

účastníci poštovej elektronickej komunikácie s poštou cez internetový portál; fyzické osoby, ktorých sa elektronická komunikácia
týka

16 | Strana
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

podľa registratúrneho plánu internetového portálu
V.
Kategórie príjemcov

VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia subjektov zmluvných vzťahov

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby – zmluvné strany
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov
5-50 rokov
V.
Kategórie príjemcov
zamestnanci prevádzkovateľa; sprostredkovateľ prevádzkovateľ
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

17 | Strana
Účel spracúvania:

Evidencia oznamovateľov bezpečnostných incidentov

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

II.
Kategórie dotknutých osôb
oznamovatelia bezpečnostných incidentov; osoby, ktoré vyhotovili záznamy o bezpečnostných incidentoch
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov
2 roky
V.
Kategórie príjemcov
Úrad na ochranu osobných údajov SR
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely rozhodovania valného zhromaždenia

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

II.
Kategórie dotknutých osôb
spoločníci prevádzkovateľa; štatutárny orgán prevádzkovateľa; zapisovatelia zápisnice z valného zhromaždenia
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov
2 roky

18 | Strana
V.
Kategórie príjemcov
zapisovatelia zápisnice z valného zhromaždenia; príslušný registrový súd
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:
Evidencia na účely rozhodovania valného zhromaždenia o udelení súhlasu s prevodom alebo prechodom obchodného

podielu

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona
o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

nadobúdatelia obchodného podielu stojaci mimo obchodnej spoločnosti; štatutárny orgán prevádzkovateľa; spoločníci
prevádzkovateľa; zapisovatelia zápisnice z valného zhromaždenia
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov
V.
Kategórie príjemcov

zapisovatelia zápisnice z valného zhromaždenia; príslušný registrový súd; príslušný daňový úrad
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely rozhodovania valného zhromaždenia o vymenovaní za konateľa

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti

19 | Strana
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o  Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona
o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

osoby stojace mimo obchodnej spoločnosti; štatutárny orgán prevádzkovateľa; spoločníci prevádzkovateľa; zapisovatelia
zápisnice z valného zhromaždenia
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

10 rokov
V.
Kategórie príjemcov

zapisovatelia zápisnice z valného zhromaždenia; príslušný registrový súd
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia o reklamáciách a odstúpeniach od zmluvy

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o  Zákon č. 250/2007 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
o  Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

II.
Kategórie dotknutých osôb
spotrebitelia
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

20 | Strana

2 roky
V.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia zákazníkov na účely dodávky tovaru

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona
o ochrane osobných údajov)
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je
Slovenská republika viazaná (§ 13 ods. 1 písm. c) zákona o ochrane osobných údajov):
o  Zákon č. 250/2007 Z.z. o o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990
Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
o  Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe
zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene
a doplnení niektorých zákonov

II.
Kategórie dotknutých osôb

spotrebitelia
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky
V.
Kategórie príjemcov
sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely hardvérového alebo softvérového zabezpečenia

21 | Strana
I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby ( § 13 ods. 1 písm. b) zákona o
ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

zamestnanci prevádzkovateľa; zákazníci prevádzkovateľa
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

5 rokov
V.
Kategórie príjemcov
sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia zákazníkov zaregistrovaných na internetovej stránke prevádzkovateľa

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona
o ochrane osobných údajov)
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

registrované fyzické osoby
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky
V.
Kategórie príjemcov

22 | Strana
sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely zaslania potvrdzujúceho e-mailu za účelom registrácie

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na
vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (§ 13 ods. 1 písm. b) zákona
o ochrane osobných údajov)
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb

registrované fyzické osoby
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov

2 roky
V.
Kategórie príjemcov
sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia na účely vykonávania priameho marketingu

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb
fyzické osoby, ktoré sú adresátmi priameho marketingu

23 | Strana
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov
2 roky
V.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje
Účel spracúvania:

Evidencia dostupných dátových súborov- cookies na účely zlepšovania služieb poskytovaných

prevádzkovateľom

I.
Právny základ spracovateľskej činnosti
 spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem
prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných
údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov
orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh (§ 13 ods. 1 písm. f) zákona o ochrane osobných údajov)
 dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel (§ 13 ods. 1
písm. a) zákona o ochrane osobných údajov)
II.
Kategórie dotknutých osôb
subjekty zmluvných vzťahov s prevádzkovateľom; tretie osoby – návštevníci internetovej stránky prevádzkovateľa
III.
Kategória osobných údajov
osobné údaje so všeobecným režimom ochrany
IV.
Predpokladaná lehota na výmaz osobných údajov
2 roky
V.
Kategórie príjemcov
Slovenská obchodná inšpekcia; sprostredkovateľ prevádzkovateľa
VI.
Označenie tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie
prenos osobných údajov sa neuskutočňuje

24 | Strana

5. Automatizované spracúvanie osobných údajov

Prevádzkovateľ touto cestou informuje dotknuté osoby o tom, že prostredníctvom
internetovej stránky prevádzkovateľa sa uskutočňuje automatizované spracúvanie osobných
údajov na účely klientskej zóny a zasielania marketingovej reklamy.
Klientska zóna a zasielanie marketingovej reklamy sú využívané za účelom zlepšenia
a zrýchlenia poskytovania služieb prostredníctvom svojej internetovej stránky. Dôsledkom
takejto formy spracúvania osobných údajov je zlepšovanie poskytovania služieb
prevádzkovateľom a urýchlenie vybavenia žiadostí klientov, ktorí uplatňujú svoje práva.
Každá dotknutá osoba má v súvislosti s automatizovaným spracúvaním osobných údajov
možnosť domáhať sa uplatnenia svojich vyššie uvedených práv.

6. Sprostredkovatelia 

Webdesign s.r.o    Levočská 2, 04012 Košice    IČO:46143475